Reklamacje i zwroty

Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Reklamacji nie podlega:
 • zmiana barwy biżuterii miedzianej na ciemniejszą – jest to naturalny proces;a w celu doprowadzenia pierwotnego kolorytu miedzi należy zapoznać się z zakładką: praktyczne informacje;
 • barwienie skóry podczas użytkowania (patrz: praktyczne informacje)
 • uszkodzenia mechaniczne.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podany 
w niniejszym Regulaminie adres pocztowy Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: reklamacje@miedziowo.pl.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. (do pobrania: zgłoszenie reklamacyjne).

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Miedziowo Marcin Sura 59-220 Legnica, ul. Cyprysowa 16.

8. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie Internetowym.  

9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (art. 560 kodeksu cywilnego).

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta jako Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi linkami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: spory konsumenckie; pomoc dla konsumentów oraz ważne adresy.
 2. Klient jako Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient jako Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Klient jako Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Klient jako Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Klient jako Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Klient jako Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Zwroty towarów

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (do pobrania tutaj: odstąpienie od umowy) w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 Ustawy o prawach konsumenta).
 2. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia dostarczenia towaru do Klienta.
 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres pocztowy Sprzedawcy lub na adres email: kontakt@miedziowo.pl.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: 59-220 Legnica, ul. Cyprysowa 16.
 6. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczącej towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie, czyli towarów personalizowanych. Towary te rozumiane są jako produkty, które nie nadają się do powtórnej sprzedaży osobom trzecim, a są to wszystkie te rzeczy, które według wyboru Klienta są dla niego odpowiednio przygotowywane (bransoletki, kolczyki, breloki, naszyjniki, itp.).
 7. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie płatności ( W tym koszty dostawy) dokonane z tytułu zapłaty za Towar w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami i potwierdzi to na oświadczeniu odstąpienia umowy kupna/sprzedaży.