Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów takich towarów jak wykonywana ręcznie biżuteria w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.miedziowo.pl.

Sprzedającym jest firma Miedziowo Marcin Sura, z siedzibą w Legnicy 59-220, ul. Cyprysowa 16, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:691 -129 -89-87, REGON: 384611246

zwana także zamiennie „Sprzedawcą”.

DANE KONTAKTOWE:

Właściciel: Marcin Sura

Tel. Kontaktowy: +48 575 513 797

Adres email – obsługa zamówień: kontakt@miedziowo.pl

Adres email – reklamacje: reklamacje@miedziowo.pl

Adres email – dane osobowe: rodo@miedziowo.pl

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 
 7. Towar personalizowany – towar wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta, nie objęty możliwością zwrotu. Towar ten rozumiany jest jako produkt, który nie nadaje się do powtórnej sprzedaży osobom trzecim, a są to wszystkie rzeczy, które według wyboru Klienta są odpowiednio przygotowywane (bransoletki, kolczyki, breloki, naszyjniki itp.).
 8. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 10. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.miedziowo.pl, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem www.miedziowo.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe, ręcznie wykonane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@miedziowo.pl.
 3. Zamówienia składane poprzez Stronę Internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe:
 • imię i nazwisko,
 • dokładny adres, na który Towar ma być wysłany,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient w każdym momencie ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania ich usunięcia oraz zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W razie wszelkich uchybień Klient ma możliwość wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź w formie elektronicznej (wiadomość email ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia. Termin realizacji wynosi maksymalnie 21 dni kalendarzowych.Podany czas realizacji zamówienia to czas liczony w dniach roboczych, który upływa od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego do momentu wysłania Zamówienia. 

11. W razie, gdyby zakupiony Towar był na wyczerpaniu, Sprzedający poinformuje niezwłocznie Klienta o tym w wiadomości e-mail. Wynika to ze specyfiki produktów i dotyczy tych przedmiotów, które są wykonywane ręcznie na zamówienie z półproduktów pochodzących od podwykonawców. W razie zauważenia braku Towaru Sprzedający zaproponuje Klientowi inny przedmiot o podobnych cechach, zaproponuje nowy termin oczekiwania lub zwróci wpłatę.

§4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia albo w wiadomości email. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z zasadami zawartymi na stronie Poczty Polskiej: http://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/wysylka/paczki/paczka-pocztowa/#:
 • Ekonomiczna – przewidywany termin realizacji usługi to trzy dni robocze po dniu nadania (D+3).
 • Priorytetowa – przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania (D+1) pod warunkiem nadania do godziny 15:00,

4. Przewidywany termin realizacji usługi nie stanowi gwarantowanych terminów doręczenia. Szczególnie w okresie przedświątecznym (Boże Narodzenie) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.

5. Powyższy czas dostawy jest orientacyjny. Doliczyć do niego należy czas realizacji zamówienia opisany szczegółowo w §3 pkt. 10 oraz przy wyborze opcji płatności „przelew” należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego (zwykle 1-2 dni robocze). 

6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w sklepie. koszt dostawy umieszczony jest  informacji o produkcie oraz po dodaniu go do koszyka.

§5 Płatności

 1. Do każdego sprzedanego Towaru Sprzedający wystawia dowód zakupu – paragon lub fakturę (na prośbę Klienta).
 2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić: przelewem na konto bankowe Sprzedającego w formie przedpłaty przed dostawą towaru, lub gotówką w przypadku osobistego odbioru.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (do pobrania tutaj: odstąpienie od umowy) w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 Ustawy o prawach konsumenta).
 2. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia dostarczenia towaru do Klienta.
 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres pocztowy Sprzedawcy lub na adres email: kontakt@miedziowo.pl.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Miedziowo Marcin Sura, 59-220 Legnica, ul. Cyprysowa 16.
 6. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczącej towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie, czyli towarów personalizowanych. Towary te rozumiane są jako produkty, które nie nadają się do powtórnej sprzedaży osobom trzecim, a są to wszystkie te rzeczy, które według wyboru Klienta są dla niego odpowiednio przygotowywane (bransoletki, kolczyki, breloki, naszyjniki, itp.).
 7. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie płatności ( W tym koszty dostawy) dokonane z tytułu zapłaty za Towar w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami i potwierdzi to na oświadczeniu odstąpienia umowy kupna/sprzedaży.

 §7 Procedura reklamacji

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podany w niniejszym Regulaminie adres pocztowy Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: reklamacje@miedziowo.pl.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru (do pobrania:zgłoszenie reklamacyjne).
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Miedziowo Marcin Sura,59-220 Legnica, ul. Cyprysowa 16.
 8. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie Internetowym.  
 9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (art. 560 kodeksu cywilnego).

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta jako Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi linkami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: spory konsumenckie;pomoc dla konsumentów oraz ważne adresy.
 2. Klient jako Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient jako Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Klient jako Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Klient jako Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Osoby fizyczne w celu dokonania zakupu, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie:
 • swojego imienia i nazwiska,
 • adresu dostawy zamówienia wraz z nazwą kraju,
 • adresu e-mail,
 • numeru telefonu kontaktowego dla firmy kurierskiej,

5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

Administrator zapewnia Użytkownikom, w szczególności:

 • prawo wglądu do własnych danych,
 • prawo żądania aktualizacji danych,
 • prawo do odwołania przetwarzania danych osobowych
 • prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych i do dokonania ich zmiany w bazie danych Sklepu. W tym celu obowiązany jest wysłać na adres email rodo@miedziowo.pl stosowną wiadomość.

7. Dane podawane przez Użytkownika są zbierane i wykorzystywane do realizacji zamówień, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty Sklepu drogą mailową (w przypadku wyrażenia zgody) oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Sklepu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu.

8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

9. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§10 Postanowienia końcowe

 1.  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.